Kasutame Klubi kodulehel küpsiseid, et tagada kasutajatele parim kasutuskogemus meie leheküljel.

 • 2016_02_19 20_38_39_MAR15.jpg
 • 2013_09_14 11_01_11.jpg
 • 2013-05-11 11-52-46.JPG
 • 10.08.2013 _ 15_07_28.jpg
 • 2013-05-11 10-54-00.JPG
 • 2013-05-11 18-50-15.JPG
 • 17.08.2013 _ 02_15_06.jpg
 • 31.08.2013 _ 22_30_48.jpg
 • 2016_08_13 11_50_08_TAR_10.jpg
 • 2013-05-12 14-43-30.jpg
 • 2016_08_13 12_53_24_HH_56.jpg
 • 2016_08_13 13_15_37_HH_142.jpg
 • 2016_08_13 12_53_15_HH_55.jpg
 • 2016_08_13 13_08_41_HH_127.jpg
 • 2015_10_10 18_59_08_LAN.jpg
 • 2016_08_13 16_45_07_HH_329.jpg
 • 2016_08_13 13_01_52_HH_103.jpg
 • 2016_07_22 20_08_11_KES1_40.jpg
 • 2015_10_10 17_30_35_KES.jpg
 • 2015_10_10 17_38_25_KES.jpg
 • 2016_09_17 13_34_34_HH_371.jpg
 • 2016_09_17 09_58_52_HH_114.jpg
 • DSC_0974.JPG
 • 2016_09_17 09_39_47_HH_16.jpg
 • DSC_0150.JPG
 • aips.jpg
 • DSC_0989.JPG
 • DSC_0106.JPG
 • DSC_1094.JPG
 • 2016_09_17 16_30_02_HH_532.jpg
 • IMGP4365.jpg
 • IMGP4395.jpg
 • IMG_20160220_111932.jpg
 • IMG_1868.JPG
 • ookruiis1.jpg
 • IMG_1981.JPG
 • IMG_2676.jpg
 • IMG_1875.JPG
 • IMG_5959.jpg
 • large_19831131_pwq1.jpg

Põhikiri

EESTI VOLKSWAGENI KLUBI PÕHIKIRI

TALLINN 2013

1. ÜLDSÄTTED
2. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI EESMÄRGID
3. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI VARA, VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE
5. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI LIIKMED, NENDE VASTUVÕTMISE JA KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
6. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI JUHTIMINE
8. EESTI VOLKWAGENI KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Volkswageni Klubi (edaspidi Klubi või EVWK) on vabatahtlik kasumit mitte taotlev ühendus, mis koondab Saksamaa automargist „Volkswagen“ ja kõigest sellega seonduvast huvitatuid, loodud vabatahtlike initsiatiivil, ühiste huvide realiseerimiseks, mis on määratud antud Põhikirjaga.
1.2 Klubi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3 Klubi asutati märtsis 2013 aastal Tallinnas.
1.4 Klubi omab internetis ametlikku kodulehekülge ja foorumit, mida ehitatakse, täiendatakse, finantseeritakse ja toetatakse liikmete, huviliste, koostööpartnerite ning toetajate jõududega.
1.5 Klubi võib omada vara, logo ning muud sümboolikat.
1.6 Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.7 Klubi omab pitsatit ja arveldusarvet pangas.

2. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI EESMÄRGID
2.1 Klubi eesmärgiks on Volkswagen automargi omanike ja huviliste ühendamine üle Eesti.
2.2 Oma eesmärkide elluviimiseks Klubi:
a) propageerib Volkswageni ja sellega kaasnevat elustiili,
b) realiseerib, esindab ja kaitseb ühiseid huve ning abistab liikmeid kõiges Volkswagen automargiga seonduvas,
c) vahendab ideid, kogemusi ja muljeid,
d) tugevdab sõpruskonna vaimu läbi ühisürituste korraldamise ja pideva suhtluse erinevate suhtluskanalite kaudu,
e) korraldab Klubi liikmete ja huviliste ühisüritusi,
f) loob kontakte Volkswagen automargi omanike ja klubidega ning huvilistega nii Eestis, kui ka mujal maailmas,
g) tegeleb muu tegevusega, mis on seotud Klubi tegevuse edasiarendamisega,
h) tegeleb ohutu liikluse propageerimisega.
2.3 Klubi toetab oma eesmärkide saavutamiseks klubiliikmete tegevust, mis on suunatud ohutusõidustiili ja liikluse propageerimiseks nii klubiliikmete, kui ka teiste liiklejate seas.
2.4 Klubi tegeleb muu tegevusega, mis ei ole antud Põhikirjaga vastuolus, vastab eetika ja moraali normidele, Liiklusseadusele ning Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

3. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Klubil on õigus arendada tegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
3.2 Klubil on õigus sõlmida lepinguid ettevõtete, teiste ühenduste ja kodanikega Eesti Vabariigis ja välisriikides.
3.3 Klubil on õigus moodustada tegevuse laiendamiseks allstruktuure.

4. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI VARA, VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE
4.1 Klubi vahendid moodustuvad:
a) liikmemaksust,
b) tulust, mis võidakse saada Klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest,
c) tulu üritustest, loteriidest, reklaamkohtade rentimisest oma virtuaalkodulehekülje lvõi foorumil, sümboolika levitamisest jms. laekuvast rahast,
d) sihteraldistest, annetustest ja pärandustest,
e) ürituste korraldamisest,
f) muudest seadustega lubatud allikatest.
4.2 Vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3 Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
4.4 Klubi liikmel ei ole õigust Klubi varale, Klubil ei ole õigust Klubi liikme varale.
4.5 Klubi ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Klubi ei kanna vastutust oma liikmete kohustuste ja võlgade eest isegi juhul, kui see tekkis nende isikute, kui Klubi liikmete, tegevuse tulemusena.
4.6 Riik ei kanna vastutust Klubi varaliste kohustuste eest ega Klubi riigi kohustuste eest.
4.7 Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
4.8 Klubi võib määrata stipendiume, auhindu ja toetusi.

5. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI LIIKMED, NENDE VASTUVÕTMISE JA KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
5.1 Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga vähemalt 16 aasta vanune Eesti Vabariigi kodanik, kes omab Volkswagen marki sõidukit või kellel on huvi Volkswagen automargi vastu ning kes on nõus antud Põhikirjaga. Erandid liitumisel on lubatud vaid Klubi juhatuse nõusolekul ja alaealise puhul eestkostja nõusolekul.
5.2 Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus Klubi juhatusele, kelle otsustada on kandidaadi sobivus ning avalduse rahuldamine. Liitumisavalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse Klubiga liituda soovijat elektronposti teel.
5.3 Pärast liitumisavalduse rahuldamist on kandidaat kohustatud 15 kalendripäeva jooksul tasuma jooksva aasta eest liikmemaksu. Tasutud esimene liikmemaksu summa katab ka liitumisega seotud klubikaardi ja sümboolika väljastamise kulud. Liikmekandidaat loetakse
Klubi liikmeks peale seda, kui ta on tasunud Klubile esimese liikmemaksu summa.
5.4 Klubi liige on kohustatud tasuma igaaastast liikmemaksu, mis tasutakse EVWK arvele jooksva aasta eest hiljemalt 10. veebruariks. Liikmemaksu suuruse kinnitab juhatus ja summa fikseeritakse juhatuse koosoleku protokollis.
5.5 Juhul, kui Klubi tegevus oli peatatud, või Klubi oli kustutatud ettevõtete registrist ning EVWK sama nimega taaskäivitatakse, peavad endise mittetulundusühingu Eesti Volkswageni Klubi liikmed esitama uuesti avalduse Klubi liikmeks saamiseks ning vastavalt kehtivale põhikirjale tasuma liikmemaksu.
5.6 Klubi liikmeks vastuvõtmist otsustatakse juhatuse poolt üks kord kuus.
5.7 Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
5.8 Klubi liikmekaart ning esitatud avaldus EVWK-le, mis säilitatakse EVWK poolt on Klubi liikmeksoleku tõendiks.
5.9 Klubil on õigus keelduda kandidaadi vastuvõtmisest põhjendatud argumentide ja tõendite alusel.
5.10 Klubi liikme võib Klubist välja arvata, kui
a) Klubi liige on oma tegevuse või tegevusetusega olulisel määral kahjustanud Klubi mainet või kuritarvitanud Klubi nime, sümboolikat või varasid,
b) Klubi liige ei ole viimasel aastal tasunud Klubi liikmemaksu,
c) Klubi liige ei ole antud Põhikirja punkte täitnud.
5.11 Klubi liikme väljaarvamine otsustatakse Klubi juhatuse koosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele elektroonilisel teel vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvatav saab sellel koosolekul osaleda ainult sõnaõigusega. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 3/4 koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Kinnitatud väljaarvamise otsus tehakse liikmele teatavaks elektroonilisel teel tuues ära väljaarvamise põhjuse.
5.12 Protesti Klubist väljaarvamise kohta lahendab Klubi juhatus.
5.13 Klubi liige võib igal ajal Klubist välja astuda omal soovil. Liige arvatakse välja 15 päeva jooksul vastava sooviavalduse laekumisest Klubi juhatusele.
5.14 Endisele liikmele tema tasutud liikmemaksu või selle osasid ei tagastata.
5.15 Klubi liige võib ajutiselt peatada oma Klubiliikme staatuse, kui klubiliikmel tekkivad perekonna, materiaalsed või muud probleemid. Klubiliikme staatuse peatatud oleku ajal on Klubi liige liikmemaksust vabastatud. Kõik juhtumid vaadatakse läbi juhatuse poolt individuaalkorras.
5.16 Klubi põhikirja rikkumise korral võib juhatus rikkuja suhtes kasutada mõjutusvahendeid vastavalt kehtivale põhikirjale. Põhikirja korduva rikkumise korral võidakse Klubi liige juhatuse otsuse alusel Klubist välja arvata.

6. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1 Klubi liikmel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Klubi Üldkoosolekul,
b) saada Klubi juhatuselt teavet Klubi tegevuse kohta,
c) osaleda klubielus, üritustes, koosolekutel,
d) võtta osa EVWK tegevusest,
e) osaleda EVWK foorumi ainult klubiliikmete ligipääsuga alafoorumi diskussioonides ja algatada neid,
f) juhatuse nõusolekul esindada Klubi erinevate ürituste raames,
g) kasutada ettenähtud korras Klubi vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi,
h) saada Klubi liikmekaarti ja sümboolikat ,
i) teha vabatahtlikke annetusi Klubile,
j) astuda Klubist välja.
6.2 Klubi liige on kohustatud:
a) järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi juhatuse otsuseid,
b) teatama Klubi juhatusele klubiliikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed ning teatama nende muutumisel uued andmed hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul peale kontaktandmete vahetamist,
c) tasuma liikmemaksu juhatuse poolt ettenähtud korras ja suuruses,
d) tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõppes aasta keskel,
e) teadma ja järgima antud Põhikirja,
f) hoidma ja kaitsma Klubi mainet,
g) austusega suhtlema Klubi juhatuse, liikmete, kandidaatide ning muude inimestega, kes osalevad klubielus.
h) juhtorganeisse valituna nende tegevusest aktiivselt osa võtma,
i) teadma ja täitma Klubi foorumi reeglid ning kutsuma teisi neid täitma,
j) mitte levitama informatsiooni, mis on mõeldud Klubi siseseks kasutamiseks.
k) otstarbekalt kasutama Klubi inventari,
l) eemaldama Klubi sümboolika autolt, selle müümisel mitte Klubi liikmele.
6.3 Klubi võimaldab mitte Klubi liikmetel:
a) saada Klubi liikmeks,
b) osaleda Klubi avalikel üritustel,
c) näidata initsiatiivi ning täiendada Klubi tegevust kooskõlastades Klubi juhatusega oma tegevuse ja ideed,
d) osaleda Klubi ametliku foorumi avalikes teemades,
e) saada Klubi sümboolikaga meeneid vastavalt kehtestatud korrale.
6.4 Klubi liikmetel on keelatud:
a) solvata Klubi liikmete ja teiste Klubiga seotud inimeste, kes osalevad Klubi tegevuses, isiklikku au ja inimväärikust,
b) anda intervjuud või suhelda meediaga EVWK nime all ilma Klubi juhatuse nõusoleku ja kooskõlastamiseta,
c) kasutada Klubi sümboolikat kommerts eesmärkidel.
d) korraldada üritusi EVWK Klubi nime all kooskõlastamata juhatusega.
6.5 Täiendavaid varalisi kohustusi võib panna klubiliikmetele ainult Klubi Üldkoosoleku otsusega, kuid need ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktide ja Põhikirjaga ning täiendavate kohustuste poolt peab nende kinnitamiseks hääletama vähemalt 2/3 ühingu liikmetest.
6.6 Klubi toetajad võivad olla kõik ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes soovivad kaasa aidata Klubi eesmärkide saavutamisele. Klubi ja toetajate vahelised suhted reguleeritakse lepingutega.
6.7 Kõik Klubi liikmed võivad soovi korral olla samaaegselt teiste klubide liikmed.

7. EESTI VOLKSWAGENI KLUBI JUHTIMINE
7.1 Üldkoosolek:
7.1.1 Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi Üldkoosolek, kus igal Klubi liikmel on üks hääl.
7.1.2 Kõik Klubi liikmed omavad hääleõigust.
7.1.3 Klubi Üldkoosolekul võivad osaleda ainult Klubi liikmed. Erandkorras võivad Üldkoosoleku otsusega koosolekul osaleda ka klubiliikme volitatud esindaja ja teised isikud (koostöö partnerid, toetajad).
7.1.4 Klubi Üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine 2/3 koosolekul osalenute nõusoleku korral,
b) eesmärgi muutmine 9/10 Klubi liikmete nõusoleku korral,
c) juhatuse liikmete määramine,
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamineja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine,
e) Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks,
f) stipendiumite, auhindade, toetuste ja annetuste kinnitamine,
g) Klubi ühinemise, jagunemise või likvideerimise otsustamine 2/3 Klubi üldkoosolekul osalenute korral,
h) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse,
i) aastaaruande kinnitamine.
7.1.5 Klubi Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi juhatus seaduses ja põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis kui ühingu huvid seda nõuavad. Koosolek võib olla ka konverentsipõhine internetis või EVWK foorumis.
7.1.6 Üldkoosolek peab kokku tulema ka juhul, kui seda nõuab kirjalikult, põhjuseid ära näidates, vähemalt 1/10 klubi liikmetest.
7.1.7 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt 14 kalendripäeva enne Üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Teade Üldkoosoleku toimumisest saadetakse iga klubiliikme poolt avaldatud elektronposti aadressile ning avaldatakse ka EVWK foorumi ainult klubiliikmete ligipääsuga alafoorumis.
7.1.8 EVWK Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal või esindatud on vähemalt 10% Klubi liikmetest. Vajaliku 10% Klubiliikmete mitte osalemisel võidakse korraldada kordus koosolek. Kordus koosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust ning see toimub mitte vähem kui 14 päeva pärast.
7.1.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.
7.1.10 Kõik Üldkoosolekud protokollitakse. Protokollid allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt 7 päeva jooksul peale Üldkoosoleku toimumist ning avaldatakse Klubi foorumis.
7.2 Juhatus:
7.2.1 Klubi tegevust juhib ja seda esindab Klubi juhatus. Klubi juhatuse liikmete alammäär on 2, ülemmäär6 liiget.
7.2.2 Klubi juhatusse võivad kuuluda ainult Klubi liikmed.
7.2.3 Juhatuse liikmed määrab Üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.
7.2.4 Klubi nimel teostatavate tehingute, mis jäävad väljapoole kinnitatud eelarvet ning mille suurus ületab 1000 eurot, sooritamiseks peab juhatus täitma ühe järgnevatest tingimustest:
a) saama eelneva nõusoleku Üldkoosolekult
b) korraldama tehingu sooritamiseks hääletuse EVWK foorumi ainult klubiliikmete ligipääsuga osas kestvusega minimaalselt 2 nädalat ning koguma tehingu sooritamiseks
poolthääli 2/3 hääletanud klubiliikmete arvust.
7.2.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamusega.
7.2.6 Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollid allkirjastatakse kõigi juhatuse liikmete poolt ning avaldatakse klubiliikmetele.
7.2.7 Juhatuse pädevusse kuulub:
a) Liikme-ja muude Klubis kehtestatud maksude suuruste määramine,
b) Klubi eelarve kinnitamine,
c) Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine,
d) Klubi tegevusplaani kinnitamine,
e) Klubi põhikirja muudatuste esitamine Üldkoosolekule,
f) Klubi sümboolika haldamine,
g) Klubi aastaaruande koostamine,
h) Klubi tegevuse organiseerimine ja juhtimine,
i) Klubi vahendite kasutamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade andmine,
j) Klubi esindamine organisatsioonides, ühingutes, firmades, riigi-ja krediidiasutustes, sh. välismaal,
k) vajadusel palgaliste töötajate tööle võtmine ja vabastamine töölt, nende töö tasustamise korraldamine,
l) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
7.2.8 Juhatus on kohustatud Üldkoosolekul kogu oma tegevuse ette kandma ja oma tegevusest EVWK foorumis ainult klubiliikmete ligipääsuga osasse üks kord aastas aruande koostama.
7.2.9 Juhatuseistungi kokkukutsumise õigus on igal juhatuse liikmel. Kokkukutsumise korra kehtestab juhatus.

8. EESTI VOLKWAGENI KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1 Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2 Klubi ühinemine, jagunemine või likvideerimine otsustatakse Klubi Üldkoosolekul.
8.3 Klubi likvideerijateks on Klubi juhatus või Üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.4 Varade jaotamine Klubi likvideerimisel:
a) Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara põhikirja järgi selleks Üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel.
b) Kui Üldkoosolek ei tee otsust Klubi vara jagamise kohta, jaotatakse vara võrdsetes osades Klubi lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel
c) Kui vara ei saa jaotada eelnevate punktide alustel, läheb vara üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult Klubi eesmärkidele vastavalt.
d) Klubi sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korraga, kriminaalseaduse või heade kommetega või klubiliikmete arv langeb alla 2, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile.

Põhikiri on kinnitatud 31.03.2015